Privacyverklaring

Update: 31 januari 2019

Ik respecteer de privacy van iedereen die met mij in contact komt. Ik zorg er voor dat de persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.

Verzamelde persoonsgegevens

Ik doe mijn uiterste best om jouw gegevens te beschermen. Ik heb soms persoonsgegevens nodig om mijn dienstverlening richting jou te waarborgen. Ik verwerkt deze persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt.

Ik verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

Het verlenen en factureren van mijn diensten;
Verzenden van mijn nieuwsbrieven;
Afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
Bescherming tegen- en bewaken van identiteitsgevoelige informatie en aanspraken;
Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Aanlevering persoonsgegevens en privacy gevoelige informatie

Persoongegevens worden mij persoonlijk verstrekt of zijn nodig om te kunnen factureren.

Gegevens over gebruik en cookies van de website

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om mijn website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maak ik gebruik van WP-Statistics, Google search console en Yoast SEO. Daarbij maak ik gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google, Facebook, LinkedIn voor meer informatie.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draag ik geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens bewaartermijn en inzage

Ik zal de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarvan ik dit relevant acht in het kader van mijn dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij ik op grond van een wettelijke bepaling verplicht ben persoonsgegevens langer te bewaren.

Je hebt het recht op inzage van de gegevens die ik van jou heb, nadat je de dienstverlening bij mij hebt beëindigd. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij info@metapols.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij verzoeken wij om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit is ter bescherming van jouw privacy. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruik ik het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 128/256-Bit-versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door de bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat jouw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van jouw browser.

Cookies

Ik maak op de website geen gebruik van cookies.

Nieuwsbrief

Ik heb tot dit moment nog geen nieuwsbrief die automatisch wordt verstuurd. Om contact persoonlijk te houden stuur ik alleen informatie per mail.

Verstrekking informatie of gegevens aan derden

Ik verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van mij bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de hostingpartij en IT- beheerder). Overdracht van persoonsgegevens geschiedt enkel in strikte opdracht en goedkeuring.

Akkoord verklaring van gebruik gegevens

Ik zal ten allen tijden akkoord vragen of de verstrekte gegevens verwerkt mogen worden voor de reden waarvoor ze verkregen / aangeleverd zijn. Met de akkoord verklaring zal ik geen andere handelingen inzetten dan expliciet zijn overeengekomen eendachtig de opdracht.

Aanpassen privacy statement

Ik behoud me het recht voor dit privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 31 januari 201